Obchodné podmienky

Obchodné podmienky pre e-shop USAMIRA

PREAMBULA

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky pre e-shop USAMIRA upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi obchodnou spoločnosťou:

SAMI TRADE, s. r. o.

so sídlom Marianska 2, 900 31 Stupava

IČO: 45392935

DIČ: 2023050986

IČDPH: SK2023050986

zapísaná do obchodného registra  Okresného Súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 65714/B

(ďalej len ako „Predávajúci“)

a

zákazníkom (ďalej len ako “Kupujúci”)

prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „internetová stránka e-shopu“), ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré súvisia s uzatvorenou kúpnou zmluvou.

 1. Internetová stránka e-shopu je predávajúcim prevádzkovaná na www.usamira.sk
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim (ďalej spoločne len „zmluvné strany“).
 1. Všetky vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou osobou (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci – spotrebiteľ“), ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo kúpnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení, zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku“) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
 1. Všetky vzájomné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnickou osobou (ďalej len „právnická osoba“ alebo „kupujúci – právnická osoba“), ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkymi alebo kúpnou zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok I.

PREDMET ZMLUVY, PREDMET KÚPY A DEFINÍCIE

 1. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala predávajúcemu elektronickú objednávku spracovanú obchodným systémom predávajúceho.
 2. Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Tovarom sa rozumie akýkoľvek výrobok, ktorý je predávajúcim určený na predaj kupujúcemu prostredníctvom internetovej stránky e-shopu.
 4. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý obsahuje informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky internetového obchodu predávajúceho, kúpnu cenu tovaru a informácie o úhrade kúpnej ceny a doručení objednaného tovaru, ktorý je spracovaný obchodným systémom predávajúceho.

Článok II.

OBJEDNÁVKA TOVARU, UZATVÁRANIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Internetová stránka e-shopu obsahuje zoznam a podrobnú špecifikáciu všetkých tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom tejto internetovej stránky e-shopu s uvedením výšky kúpnej ceny tovaru.
 2. V prípade záujmu o objednanie tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom internetovej stránky e-shopu je kupujúci oprávnený zvoliť si medzi objednaním tovaru prostredníctvom internetovej objednávky www.usamira.sk a telefonickej objednávky Stupava: +421904399160 a Štvrtok na Ostrove +421908747717. V oboch prípadoch je kupujúci povinný poskytnúť predávajúcemu úplne, správne a pravdivé informácie týkajúce sa:
 3. a) objednávaného tovaru,
 4. b) úhrady kúpnej ceny,
 5. c) doručenia tovaru a
 6. d) osoby kupujúceho v rozsahu: meno a priezvisko, doručovacia adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa.
 7. V prípade internetovej objednávky objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky potvrdí jej doručenie kupujúcemu elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“). Kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia potvrdenia o prijatí objednávky (ďalej len „akceptácia“). Bez tejto akceptácie objednávky predávajúcim objednávka sama o sebe nezakladá žiadne práva ani povinnosti zmluvných strán.
 8. V prípade telefonickej objednávky vzniká kúpna zmluva okamihom dojednania sa predávajúceho a kupujúceho, prípadne ním splnomocnenej osoby, o podstatných náležitostiach kúpnej zmluvy. Takto uskutočnený spôsob objednania tovaru sa považuje za záväzný.
 9. Uzavretím kúpnej zmluvy vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Jej uzavretím sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v dohodnutom čase a mieste plnenia a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tovaru a kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu a tovar v mieste plnenia riadne a včas prevziať.
 10. S realizáciou plnenia predávajúci začne v súlade s podmienkami uvedenými v kúpnej zmluve až po jej uzavretí podľa ods. 3 a 4 tohto článku.
 11. Kupujúci je oprávnený telefonickú objednávku stornovať do 10 minút od jej uskutočnenia.

Článok III.

KÚPNA CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za kúpnu cenu platnú v čase vytvorenia objednávky.
 2. Uzavretím kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve (ďalej aj len ako „ kúpna cena“).
 3. Kúpna cena uvedená na internetovej stránke e-shope platí výhradne pre nákup tovarov a zostáva v platnosti po dobu, pokiaľ je zobrazená na tejto internetovej stránke e-shopu. Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na dopravu.
 4. Náklady na dopravu sú v kúpnej zmluve uvedené ako osobitné položky, ktorých výška je predávajúcim uvedená v sadzobníku nachádzajúcom sa na internetovej stránke e-shopu. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nie je výslovne dohodnuté inak, náklady na dopravu znáša kupujúci nad rámec dohodnutých cien.
 5. Kúpnu cenu za tovar je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov platby:
 6. a) platba v hotovosti/platobnou kartou/stravnými lístkami pri osobnom odbere – kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu tovaru pri osobnom prevzatí tovaru v prevádzke predávajúceho, ktorá sa nachádza na adrese:

Stupava: Námestie sv. Trojice 1, Stupava, 900 31

Štvrtok na Ostrove: Hlavná 840/16, Štvrtok na Ostrove, 900 34

alebo,

 1. b) platba pri dovoze v hotovosti/stravnými lístkami – kupujúci zaplatí dohodnutú kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na dopravu pri odbere tovaru.
 2. Všetky platby vykonané kupujúcim v prospech predávajúceho podľa kúpnej zmluvy musia byť uskutočnené bez obmedzení alebo podmienok a bez odrátania alebo zadržania akejkoľvek sumy, či už cestou započítania alebo iným spôsobom.
 3. Čas rozvozu uvedený v objednávke je orientačný a tovar môže byť Kupujúcemu doručený aj po tomto čase. V prípade, že Predávajúci nie je schopný dodať Kupujúcemu objednaný Tovar v dohodnutom termíne ani s prijateľnou odchýlkou, oboznámi Predávajúci o tejto veci v čo najkratšom čase Kupujúceho a oznámi mu predpokladaný termín dodania objednaného Tovaru, alebo mu navrhne dodanie alternatívneho Tovaru. Žiadny z termínov dodania Tovaru poskytnutých medzi Kupujúcim a Predávajúcim nemožno brať ako fixný termín, ibaže je termín za taký výslovne označený Predávajúcim na základe dohody s Kupujúcim.
 4. Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar po prvé dvere adresy uvedenej v objednávke. Prvými dverami sa rozumejú vchodové dvere do bytového domu, rodinného domu a pod. Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu ku dverám jeho bytu, ak si to Kupujúci osobne nevyžiadal z vážnych dôvodov (choré dieťa, imobilnosť) a jeho požiadavka na toto doručenie bola potvrdená zo strany Predávajúceho.

Článok IV.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Vzhľadom na povahu Tovaru nemá Kupujúci v súlade s Občianskym zákonníkom právo od Zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu a Predávajúci neposkytuje na Tovar záručnú dobu.
 2. Ak má prevzatý Tovar nedostatky (nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o nedostatky Tovaru, za ktoré Predávajúci zodpovedá.
 3. V prípade, že má Tovar nedostatky, je možné ho reklamovať. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť do 30 minút od jeho prevzatia. Reklamovaný tovar musí obsahovať aspoň 75% svojho pôvodného objemu.
 4. V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci povinný uviesť dôvody reklamácie.
 5. Reklamácia je vyriešená ihneď, pokiaľ je to možné s prihliadnutím na okolnosti reklamácie. V zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od prevzatia reklamovaného tovaru Predávajúcim. V prípade uplatnenej reklamácie je Kupujúci informovaný o postupe pri riešení reklamácie.

Článok V.

DODANIE TOVARU, DODACIE PODMIENKY

 1. Uzavretím kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar spôsobom, ktorý si kupujúci zvolí v objednávke a umožniť mu nadobudnutie vlastníckeho práva k tovaru v zmysle kúpnej zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienkach.
 2. V prípade, ak si kupujúci prostredníctvom elektronickej objednávky objednal tovar, je povinný zvoliť niektorý z týchto spôsobov dodania tovaru:
 3. a) osobný odber alebo
 4. b) donáškou uskutočnenou osobou poverenou predávajúcim.
 5. Predávajúci realizuje dodanie elektronicky objednaného tovaru podľa dostupnosti tovarov a svojich prevádzkových možností.
 6. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar najneskôr do 90 minút od okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak.
 7. Predávajúci sa zaväzuje kupujúceho informovať o zaslaní tovaru, prípadne o možnosti vyzdvihnúť si objednaný tovar na odbernom mieste, e-mailom alebo telefonicky.
 8. Pokiaľ nie je v kúpnej zmluve uvedené inak, miestom dodania tovaru pri osobnom prevzatí tovaru, je prevádzka predávajúceho nachádzajúca sa na adrese: Stupava: Námestie sv. Trojice 1, Stupava, 900 31, alebo prevádzka Štvrtok na Ostrove: Hlavná 840/16, Štvrtok na Ostrove, 900 34

Článok VI.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 5. právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 6. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 7. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 8. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 9. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 10. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 11. právo na prenosnosť osobných údajov,
 12. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 13. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vybavenia objednávky.
 14. Táto stránkanezaznamenáva vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší o Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem.
 15. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.
 16. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov v e-shope na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 17. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 18. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Odhlásenie je možné aj prostredníctvom emailu na adresu odhlasenie@usamira.sk s predmetom správy: „Žiadosť o vymazanie osobných údajov zo systému“ V texte emailu je nutné uviesť: meno, priezvisko a emailovú adresu. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

Článok VII.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Uzatvorením kúpnej zmluvy strácajú platnosť akékoľvek predbežné rokovania zmluvných strán a korešpondencia týkajúca sa obsahu kúpnej zmluvy medzi zmluvnými stranami.
 2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania. Kupujúci sa so svojimi sťažnosťami môže obracať priamo na Predávajúceho alebo na príslušný orgán dohľadu alebo štátneho dozoru.
 3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy/Všeobecné obchodné podmienky s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia kúpnej zmluvy/Všeobecné obchodné podmienky..
 4. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí medzi ustanoveniami kúpnej zmluvy a ustanoveniami Všeobecné obchodné podmienky, majú prednosť ustanovenia kúpnej zmluvy.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky.
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.05.2018.

V Stupave, dňa 25.05.2018.